مزایده نصب بنر بهره برداری و نگهداری از تابلوهای تبلیغاتی استان مازندر

مزایده نصب بنر بهره برداری و نگهداری از تابلوهای تبلیغاتی استان مازندر

28 فروردین 1399
تعداد بازدید : 733

آگهی مزایده عمومی 

نوبت دوم
دستگاه مزایده گزار: اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مازندران
موضوع مزایده: نصب بنر، بهره برداری و نگهداری از تابلوهای تبلیغاتی (26 دستگاه پل عابر پیاده و 12 دستگاه بیلبورد حاشیه راه در قالب 5 گروه) در حریم راههای استان مازندران
مزایده: یک مرحله عمومی
مهلت دریافت اسناد: تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 1396.01.23
مهلت ارسال اسناد: تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 1396.02.02
زمان و محل قرائت پیشنهادات: روز یکشنبه مورخ 1396.02.03 ساعت 9 صبح - در اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مازندران
محل دریافت و برگشت اسناد: مازندران- ساری - خیابان انقلاب، روبروی استانداری، اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مازندران- اداره منابع انسانی- پشتیبانی و رفاه
مبلغ تضمین شرکت در مزایده: تضمین شرکت در مزایده برای گروه الف 163.000.000 ، گروه ب: 158.000.000 ریال گروه ج 194.000.000 ریال، گروه د 200.000.000 ریال، گروه و 121.000.000 ریال می باشد که می بایستی به صورت ضمانت نامه بانکی معتبر (حداقل سه ماه اعتبار) و یا واریز وجه به حساب سیبا بانک ملی به شماره 2176375004002  به نام حساب اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مازندران ارائه گردد
برای کسب اطلاعات بیشتر می توانند به سایت مزایده واگذاری الکترونیکی HTTP://IETS.MPORG.IR مراجعه یا با شماره 7-33326002-011  اداره بازرگانی و سرمایه گذاری تماس حاصل نمایند
روابط عمومی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مازندران