مزایده فضاهای تبلیغات محیطی - نوبت دوم

مزایده فضاهای تبلیغات محیطی - نوبت دوم

6 آذر 1400
تعداد بازدید : 1,583

مزایده گزار: شهرداری فیض آباد

کد پارس نماد:3994587

استان:خراسان رضوی

شماره آگهی:نوبت دوم

تاریخ شروع :1400/08/29

تاریخ درج آگهی :1400/09/06

عنوان آگهی:مزایده فضاهای تبلیغات محیطی - نوبت دوم

شرح آگهی:

مزایده فضاهای تبلیغات محیطی - نوبت دوم
اگهی مزایده
نوبت دوم 
شهرداری فیض آباد در نظر دارد فضاهای تبلیغات محیطی خود را در سطح شهر برای مدت یکسال از طریق مزایده عمومی به کانون های اگهی و تبلیغات واجد صلاحیت و دارای پروانه معتبر فعالیت و سایر شرایط مندرج در اسناد مزایده واگذار نماید
لذا متقاضیان واجد شرایط می توانند جهت دریافت و تحویل اسناد مزایده تا پایان وقت اداری روز پنجشنبه مورخ 1400.9.11 به واحد امور قراردادهای شهرداری مراجعه نمایند
شرایط شرکت در مزایده
هزینه درج اگهی به عهده برنده مزایده می باشد
شهرداری در قبول یا رد پیشنهادات مختار است
مبلغ سپرده شرکت در مزایده معادل بیست میلیون ریال می باشد
سایر مشخصات و موارد در اسناد درج گردیده است 

آدرس و تلفن :خراسان رضوی, خراسان رضوی,

منبع آگهی :خراسان 1400.9.6