مزایده بیلبوردها و سازه های منصوبه بدنه پل های هوایی عابر پیاده

مزایده بیلبوردها و سازه های منصوبه بدنه پل های هوایی عابر پیاده

31 تیر 1400
تعداد بازدید : 10

مزایده گزار: سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری سمنان

کد پارس نماد:3603637

استان:سمنان

شماره آگهی:-

تاریخ شروع :1400/04/29

تاریخ درج آگهی :1400/04/29

عنوان آگهی:مزایده بیلبوردها و سازه های منصوبه بدنه پل های هوایی عابر پیاده

شرح آگهی:

مزایده بیلبوردها و سازه های منصوبه بدنه پل های هوایی عابر پیاده
آگهی مزایده ؟
 سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری سمنان در نظر دارد براساس بند 1 مصوبه مورخ 1400.4.14 هیات مدیره سازمان، بیلبوردها و سازه های منصوبه بدنه پل های هوایی عابر پیاده سمنان  را از طریق مزایده عمومی در قالب اجاره یک ساله واگذار نماید. متقاضیان می توانند جهت دریافت اسناد مزایده و کسب اطلاعات بیشتر به آدرس بلوار قدس ـ سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری سمنان ـ واحد دبیرخانه مراجعه نموده و یا با شماره تلفن 33341172-023 داخلی 212 تماس حاصل فرمایند.
مهلت دریافت و تحویل اسناد مزایده از زمان چاپ آگهی به مدت ده روز کاری تا پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ 1400.5.12 می باشد 
سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری سمنان 

آدرس و تلفن :سمنان, سمنان

منبع آگهی :مردم سالاری 1400.4.29

مزایده، ساخت نضب و بهره برداری از 17 دستگاه تابلوی تبلیغاتی واقع در حاشیه راه تهران شهریار وکرج شهریار
icoمزایده، ساخت نضب و بهره برداری از 17 دستگاه تابلوی تبلیغاتی واقع در حاشیه راه تهران شهریار وکرج شهریار
ico1400/05/12 ico12:07
بیلبوردی ها | انتشار روزانه ی مزائدات و مناقصات تبلیغات محیطی، چاپ و ... کشوری
مزایده، واگذاری تابلوهای تبلیغاتی پایانه بار نسیم شهر
icoمزایده، واگذاری تابلوهای تبلیغاتی پایانه بار نسیم شهر
ico1400/05/12 ico12:05
بیلبوردی ها | انتشار روزانه ی مزائدات و مناقصات تبلیغات محیطی، چاپ و ... کشوری
مزایده عمومی اجاره بهره برداری از محل نصب پایه پرتابل تبلیغاتی گروه 2
icoمزایده عمومی اجاره بهره برداری از محل نصب پایه پرتابل تبلیغاتی گروه 2
ico1400/05/11 ico12:50
بیلبوردی ها | انتشار روزانه ی مزائدات و مناقصات تبلیغات محیطی، چاپ و ... کشوری
مزایده واگذاری حق انتفاع فضاهای تبلیغاتی 15 عدد بیلبورد
icoمزایده واگذاری حق انتفاع فضاهای تبلیغاتی 15 عدد بیلبورد
ico1400/05/11 ico12:49
بیلبوردی ها | انتشار روزانه ی مزائدات و مناقصات تبلیغات محیطی، چاپ و ... کشوری
مزایده، بهره برداری ازتبلیغات محیطی واقع در جاده نمایشگاه بین المللی و پارکینگ شمالی در مجموعه انقلاب
icoمزایده، بهره برداری ازتبلیغات محیطی واقع در جاده نمایشگاه بین المللی و پارکینگ شمالی در مجموعه انقلاب
ico1400/05/11 ico12:48
بیلبوردی ها | انتشار روزانه ی مزائدات و مناقصات تبلیغات محیطی، چاپ و ... کشوری
مزایده محل های جدید تابلوهای پیشانی در سال 1400
icoمزایده محل های جدید تابلوهای پیشانی در سال 1400
ico1400/05/10 ico13:43
بیلبوردی ها | انتشار روزانه ی مزائدات و مناقصات تبلیغات محیطی، چاپ و ... کشوری