فراخوان مزایده بهره برداری از تابلوهای تبلیغاتی - نوبت دوم

فراخوان مزایده بهره برداری از تابلوهای تبلیغاتی - نوبت دوم

31 تیر 1400
تعداد بازدید : 9

مزایده گزار: اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان خوزستان

کد پارس نماد:3602465

استان:خوزستان

شماره آگهی:نوبت دوم - شماره 1400/36/4

تاریخ شروع :1400/04/28

تاریخ درج آگهی :1400/04/28

عنوان آگهی:فراخوان مزایده بهره برداری از تابلوهای تبلیغاتی - نوبت دوم

شرح آگهی:

فراخوان مزایده بهره برداری از تابلوهای تبلیغاتی

 

آگهی فراخوان مزایده یک مرحله ای به شماره 1400/36/4  ؟
نوبت دوم 
اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان خوزستان در نظر دارد مزایده عمومی یک مرحله ای به شماره 5000001467000004 با موضوع بهره برداری از تابلوهای تبلیغاتی محورهای استان خوزستان در محور منتهی به مرکز استان (تجدید مزایده) را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مزایده از دریافت اسناد مزایده تا ارائه پیشنهاد مزایده گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ستاد به آدرس ستاد ایران انجام خواهد شد و لازم است مزایده گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مزایده محقق سازند. تاریخ انتشار مزایده در سامانه تاریخ 1400.4.27 می باشد 
مهلت زمانی دریافت اسناد : مورخ 1400.4.27 تا تاریخ 1400.4.31
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: ساعت 9 روز سه شنبه تاریخ 1400.4.31
زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت 10 روز سه شنبه تاریخ 1400.5.12
نامه فرایند ارائه اصل ضمانت ارجاع (پاکت الف) تا ساعت 9 مورخ 1400.05.12 به واحد پیمان و رسیدگی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای خوزستان (خانم حسن پور) در قابل اخذ رسید می باشد 
اطلاعات تماس دستگاه مزایده گزار جهت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های الف 
آدرس: اهواز، امانیه ،خیابان امام  موسی صدر، بین فلکه ساعت و خیابان عارف و تلفن 33338641-061 داخلی 197 
اطلاعات تماس ثبت نام و دریافت گواهی امضاء الکترونیکی 
ادرس اهواز، شهرک صنعتی شماره 1 ساختمان فنی و مهندسی واحد 19 تلفن 5-34431083-061 
جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانید به سایت HTTP://IETS.MPORG.IR رجوع نمایید .
نوبت دوم : 1400.04.28

آدرس و تلفن :خوزستان, خوزستان,

منبع آگهی :محلی خوزستان 1400.4.28

مزایده، ساخت نضب و بهره برداری از 17 دستگاه تابلوی تبلیغاتی واقع در حاشیه راه تهران شهریار وکرج شهریار
icoمزایده، ساخت نضب و بهره برداری از 17 دستگاه تابلوی تبلیغاتی واقع در حاشیه راه تهران شهریار وکرج شهریار
ico1400/05/12 ico12:07
بیلبوردی ها | انتشار روزانه ی مزائدات و مناقصات تبلیغات محیطی، چاپ و ... کشوری
مزایده، واگذاری تابلوهای تبلیغاتی پایانه بار نسیم شهر
icoمزایده، واگذاری تابلوهای تبلیغاتی پایانه بار نسیم شهر
ico1400/05/12 ico12:05
بیلبوردی ها | انتشار روزانه ی مزائدات و مناقصات تبلیغات محیطی، چاپ و ... کشوری
مزایده عمومی اجاره بهره برداری از محل نصب پایه پرتابل تبلیغاتی گروه 2
icoمزایده عمومی اجاره بهره برداری از محل نصب پایه پرتابل تبلیغاتی گروه 2
ico1400/05/11 ico12:50
بیلبوردی ها | انتشار روزانه ی مزائدات و مناقصات تبلیغات محیطی، چاپ و ... کشوری
مزایده واگذاری حق انتفاع فضاهای تبلیغاتی 15 عدد بیلبورد
icoمزایده واگذاری حق انتفاع فضاهای تبلیغاتی 15 عدد بیلبورد
ico1400/05/11 ico12:49
بیلبوردی ها | انتشار روزانه ی مزائدات و مناقصات تبلیغات محیطی، چاپ و ... کشوری
مزایده، بهره برداری ازتبلیغات محیطی واقع در جاده نمایشگاه بین المللی و پارکینگ شمالی در مجموعه انقلاب
icoمزایده، بهره برداری ازتبلیغات محیطی واقع در جاده نمایشگاه بین المللی و پارکینگ شمالی در مجموعه انقلاب
ico1400/05/11 ico12:48
بیلبوردی ها | انتشار روزانه ی مزائدات و مناقصات تبلیغات محیطی، چاپ و ... کشوری
مزایده محل های جدید تابلوهای پیشانی در سال 1400
icoمزایده محل های جدید تابلوهای پیشانی در سال 1400
ico1400/05/10 ico13:43
بیلبوردی ها | انتشار روزانه ی مزائدات و مناقصات تبلیغات محیطی، چاپ و ... کشوری