مزایده اجاره بیلبورد تبلیغاتی

مزایده اجاره بیلبورد تبلیغاتی

6 آذر 1400
تعداد بازدید : 1,201

مزایده گزار: شهرداری بجنورد

کد پارس نماد:3994201

استان:خراسان شمالی

شماره آگهی:-نوبت اول

تاریخ شروع :1400/09/06

تاریخ درج آگهی :1400/09/06

عنوان آگهی:مزایده اجاره بیلبورد تبلیغاتی

شرح آگهی:

آگهی مزایده اجاره بیلبورد تبلیغاتی (نوبت اول)؟
شهرداری بجنورد در نظر دارد  8 عدد بیلبورد تبلیغاتی را به شمار مزایده 5000005297000002 به شرح جدول ذیل را در قالب اجاره به شرکتها یا کانونهای تبلیغاتی متقاضی دارای مجوز کانون آگهی و تبلیغات از اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی واگذار نماید.جهت دریافت و تحویل اسناد از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس ستاد ایران اقدام نمایند. 
کلیه مراحل برگزاری مزایده از دریافت اسناد مناقصه تا ارایه پیشنهاد قیمت و بازگشایی پاکتها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ستاد به آدرس ستاد ایران انجام خواهد شد و لازم است متقاضیان در صورت عدم عضویت قبلی مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مزایده  اقدام نمایند 
تعداد : 1

 

ردیف نوع تابلوها ابعاد قیمت کل ریال سه سال مبلغ سپرده ریال
 1 بیلبورد پارک آفرینش جنوب غرب 8*4 900.000.000 45.000.000
2 بیلبورد چهارراه نادر جنوب شرق 8*3 1.260.000.000 63.000.000
3 بیلبورد میدان فردوسی جنوب غربی 8*3 1.260.000.000 63.000.000
4 بیلبورد میدان فردوسی شمال غربی 8*3 1.260.000.000 63.000.000
5 بیلبورد میدان دفاع مقدس جنوب غرب 8*4 900.000.000 45.000.000
6 بیلبورد چهار راه پارک شهر جنوب شرقی 8*3 1.260.000.000 63.000.000
7 بیلبورد چهار راه 17 شهریور جنوب غربی 8*3 828.000.000 54.000.000
8 بیلبورد میدان خرمشهر ضلع شمال غربی 8*3 900.000.000 45.000.000

- تاریخ انتشار مزایده در سامانه1400.9.6 می باشد
- مهلت زمانی دریافت اسناد مزایده از سامانه ساعت 8  صبح تاریخ 1400.9.6لغایت ساعت 14/15مورخ 1400.9.13
- مهلت زمانی ارایه پیشنهاد ساعت 14/15 تاریخ 1400.9.23
- زمان بازگشایی پاکتها ساعت 17 تاریخ 1400.9.24
اطلاعات تماس دستگاه مزایده گزار بلوار دولت - شهرداری بجنورد و تلفن: 14 - 32222110 - 058
شهرداری بجنورد

 

آدرس و تلفن :خراسان شمالی , خراسان شمالی , -

منبع آگهی :خراسان 1400.9.6