مزایده اجاره و بهره برداری از تابلوهای تبلیغاتی استان آذربایجان شرقی

مزایده اجاره و بهره برداری از تابلوهای تبلیغاتی استان آذربایجان شرقی

28 فروردین 1399
تعداد بازدید : 760

آگهی مزایده عمومی

اجاره و بهره برداری از تابلوهای تبلیغاتی
سازمان زیباسازی شهرداری تبریز برابر مجوز هیأت مدیره به شماره 76/9729 مورخ 95.11.28ر نظر دارد تابلو های تبلیغاتی شرکت واحد را از طریق مزایده عمومی به اشخاص حقیقی و حقوقی واجدشرایط واگذار نماید.
سازمان زیباسازی شهرداری تبریز برابر مجوز هیأت مدیره به شماره  9729/76 مورخ  95.11.28 در نظر دارد تابلو های تبلیغاتی شرکت واحد را از طریق مزایده عمومی به اشخاص حقیقی و حقوقی واجدشرایط واگذار نماید. مشخصات و قیمتهای پایه پکها به شرح جدول ذیل می باشد

ردیف نام پپک/ بیلبورد مساحت لایت باکسها مترمربع مبلغ پایه ریال میزان سپرده ریال
1  لایت باکسهای ایستکاهها در پک a  441.04  5247064800  263000000
2   لایت باکسهای ایستکاهها در پک B  488.72  5677794000  284000000
3   لایت باکسهای ایستکاهها در پک C  441.04  5482008000  275000000
4   لایت باکسهای ایستکاهها در پک D  417.2  5442850800  273000000

1 ) مدت بهره برداری :  مدت بهره برداری هر کدام از پکها 36 ماه (سه سال شمسی) می باشد .
2 ) سپرده شرکت در مزایده : واریز مبالغ فوق  به عنوان سپرده شرکت در مزایده بصورت نقد به حساب 100789867578 سازمان زیباسازی نزد بانک شهر و یا ارائه ضمانت نامه بانکی معتبر به مبلغ فوق الزامی میباشد .
3 ) مهلت قبول پیشنهادات: آخرین مهلت قبول پیشنهادات از تاریخ چاپ آگهی لغایت پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ 96.1.15 می باشد. تمام پیشنهادات همان روز ساعت 15 در محل اتاق مدیریت سازمان زیباسازی شهرداری تبریز مفتوح خواهند شد .
4 ) سازمان در رد یا قبول هریک از پیشنهادات مختار است .
5 ) هزینه آگهی به عهده برندگان مزایده ها خواهد بود .
6 ) نحوه و محل تحویل پیشنهادات : متقاضیان واجد شرایط می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر و اخذ مدارک و اطلاع از جزئیات و شرایط مزایده و تسلیم پیشنهاد همه روزه به غیر از روزهای تعطیل در ساعات اداری به دبیرخانه سازمان واقع در خیابان آزادی ، حدفاصل چهارراه لاله و ابوریحان ، ضلع غربی بازار روز ، جنب بانک شهر ، سازمان زیباسازی شهرداری تبریز مراجعه نمایند.
7 ) سایر شرایط : سایر اطلاعات و جزئیات مربوط به مزایده در اسناد مزایده مندرج می باشد که برای دریافت این اسناد میتوانید به سایت سازمان به آدرس اینترنتی www.zibasazi.tabriz.ir  مراجعه فرمایید.
8 ) میزان حسن انجام تعهدات : ده درصد مبلغ و پیشنهادی هر یک از پکها در زمان عقد قرارداد تحویل گرفته خواهد شد .